Seçili Ürünlerde ve 198,90 TL Üzeri Alımlarda KARGO ÜCRETSİZ

KVKK Aydınlatma Metni

HancanPharma.com Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Aydınlatma Metni

Hancan Sağlık Ürünleri İthalat İhracat Ticaret Sanayi Limited Şirketi olarak; hancanpharma.com alan adı ile faaliyet gösteren e-ticaret web sitemizin müşterileri, ziyaretçileri, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız dahil olmak üzere gerçek kişilerin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesine önem veriyoruz.  

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVKK ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu Hancan Sağlık Ürünleri İthalat İhracat Ticaret Sanayi Limited Şirketi (“Hancan Sağlık Ürünleri”) tarafından aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.  Hancan, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasının sağlanması için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Amaç ve Dayanak

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 10. maddesine göre kişisel verilerin elde edildiği sırada, veri sorumlusu ya da yetkilendirdiği kişilerce, ilgili kişilere aydınlatma yapılması gerekmektedir. Bu aydınlatma metni, bu yükümlülüğün yerine getirilmesini amaçlamaktadır.

Veri Sorumlusu Bilgileri

Veri Sorumlusu Adı/ÜNVANI Hancan Sağlık Ürünleri İthalat İhracat Ticaret Sanayi Limited Şirketi
Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP): hancansaglik@hs03.kep.tr 
Şirket Adresi: Okurcalar Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı C1 No 268L, İç Kapı No: Z01 Alanya/Antalya

İşlenen Veri Envanteri

Kayıtlı Kullanıcı Verileri

E-Ticaret sitemize üye olarak kendi bilgilerini bu üyelik sürecinde giren site ziyaretçilerinden aşağıdaki bilgiler alınmakta ve işlenmektedir.

 • İsim, Soyisim
 • Doğum Tarihi
 • Cinsiyeti
 • TC Kimlik Numarası
 • Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik Numarası
 • Açık adres bilgisi (ürün sevkiyatı ve faturalama için)
 • Elektronik posta adresi
 • Ev/İş/Cep Telefon Numarası

Satın Almaya İlişkin Bilgiler ve Finansal Bilgiler

 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak işlenen; Şirket’in Kişisel Veri Sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler
 • Ürün seçimi ve satın alma süreci esnasında kaydı tutulan, satın alınan ürünlerin kayıtları 

Genel Site Ziyaretçisi Verileri

Siteye üye olup giriş yapsın veya üye olmadan site sayfalarını ziyaret etsin, tüm ziyaretçiler ile ilgili aşağıdaki bilgiler toplanarak işlenir.

 • Ziyaretçinin bağlantı için kullandığı cihazın IP adresi
 • Çerezler (Çerez Politikamız sayfamızdan bilgi alabilirsiniz)

Kişisel Verilerin Toplanmasına İlişkin Yöntemler

Hancan Sağlık Ürünleri olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, e-ticaret sitemiz üzerinden alışveriş işleminin gerçekleştirilmesi, satın alınan ürünlerin satın alanın adresine teslim edilmesi, web sitesi kullanıcısının talebi ve onayı ile bülten ve kampanyalar hakkında bilgi verilmesi, öneri ve şikayetlerin kayıt altına alınması, hizmet standartlarının iyileştirilmesi, firmamızın iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verileriniz, internet sitesi, bağlı üçüncü traf yazılımlar ve sosyal medya hesapları, sözlü, e-posta, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplanmakta ve işlenmektedir.

Temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, yetkisiz erişim ile değiştirilmemesi, kaybolmamaları amacıyla gereken sistem ve süreçlerin tasarımı ve uygulanması, bunun için gerekli teknik ve güvenlik altyapısı firmamız tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kişisel verileriniz, bu metinde bildirilen kapsam ve amaçlar dışında kullanılmamak şartıyla, gerekli tüm bilgi güvenliği önlemleri alınarak toplanacak, işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır. Gereken süre sona erdiğinde kişisel verileriniz silme, yok edilme veya anonimleştirme yöntemleri ile şirketimizin veri kayıtlarından çıkarılacaktır..

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Hancan Sağlık Ürünleri olarak, veri sorumlusu sıfatıyla web sitemiz, mobil iletişim kanalları, sosyal medya hesaplarımız ve sayfalarımız, çağrı merkezimiz, yazılı iletişim kanallarımız ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü iletişim kanalı aracılığı ile onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrolden geçirilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, mevzuat gereği veya verilen hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde kanunen bu verilerin talebinde bulunabilecek kamu kurum ve kuruluşları veya sistemler ile paylaşabilir.

Verileriniz;

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanmanızı sağlamak, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik operasyonların yürütülmesi,
 • İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,
 • Finansal mutabakatların sağlanması,
 • Çağrı merkezimizin süreçlerinde kullanım ve/veya internet sayfasının kullanılması

amacıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve ilgili mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;

 • Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize,
 • Tabi olduğu kanunlar ile kişisel verileri açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına,
 • Kanunen yetkili düzenleyici ve denetleyici kurumlara,
 • Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve bu gibi gerçek veya tüzel kişilere,
 • Muhasebe işlemleri gereği muhasebe işlemlerimizi gerçekleştiren şirket ve danışmanlara, yasal takip gerektiren durumlarda ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimcilere, firmamıza danışmanlık hizmeti veren üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

KVKK Kapsamında Haklarınız

KCKK 11. maddesi kapsamında aşağıdaki hakları kullanabilir, talep edebilirsiniz;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
 2. İşlenen kişisel verileriniz ile ilgili bilgi talep etmek,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişiler ile ilgili bilgi talep etmek,
 5. Eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verilerin düzeltilmesini talep etmek,
 6. KVKK 7. maddesinde öngörülen şartlar kapsamında silinmesini, yok edilmesini talep etmek,
 7. Verilerin aktarıldığı 3. kişilere 5. ve 6. maddelerde bahsedilen işlemlerden yapılanlar hakkında bilgi talep etmek,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek
 10. İşlenen kişisel verilerin bir kopyasını talep etmek

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, yazılı olarak bu metnin başında veri sorumlusu bilgilerinde verilen adrese elden, kendinize ait elektronik imza ile imzalayarak kayıtlı e-posta adresimize veya ilgili kanun ve mevzuatta belirtilen diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz.

yukarı
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır